תנאי שימוש באתר

כללי

המשתמש באתר (להלן: "האתר") של קבוצת הילוך שישי (להלן: "הקבוצה") מסכים לכל תנאי השימוש המפורטים להלן, וכן לכל דין החל על האתר ועל השימוש באתר, כאשר עצם השימוש באתר מהווה את הסכמה לתנאי השימוש באתר, להוראות ולתנאים המפורטים בו, וכן את התחייבותו לפעול על פיהם.

האתר מספק מידע ותוכן רב, בין היתר אודות הקבוצה ו/או חברות הקבוצה ו/או השירותים הניתנים על ידן (להלן: "תוכן האתר"). תוכן האתר מוצג למשתמש "כמות שהוא" ("As Is")  והקבוצה ו/או חברות הקבוצה לא ישאו בכל אחריות להתאמתו לצרכיו /ואו מטרותיו של המשתמש, ולא יהיו אחראיות לשום שימוש שיעשה באתר על ידי המשתמש, במישרין או בעקיפין.

כותרות הסעיפים בתנאי השימוש נועדו לנוחיות בלבד והם לא ישמשו לפרשנות או לכל מטרה אחרת.

תנאי שימוש באתר

המשתמש באתר מתחייב בזאת לציית לתנאי השימוש המפורטים לעיל ולהלן ו/או לכל דין שחל ו/או יחול על השימוש באתר ו/או בתוכנו.

המשתמש באתר מצהיר הזאת כי השימוש בתוכן האתר ו/או בתוכן האתר הינו לצרכיו הפרטיים בלבד.

המשתמש באתר אינו רשאי לעשות שימוש מסחרי באתר ו/או בתוכן האתר.

המשתמש באתר אינו רשאי להעתיק, לשחזר, לשנות, לעבד, לתרגם, , להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם ולאחסן את תוכן האתר, כולו או חלקו. כל תוכן המצוי באתר כפוף לזכויות יוצרים, וכל שימוש בו, לרבות העתקתו ו/או הצגתו ו/או פרסומו וכיוצב, בין אם למטרת צרכים מסחריים או פרטיים, הינו אסור בהחלט.

המשתמש באתר אינו רשאי לפרסם באתר תכנים בלתי חוקיים ו/או מוסריים ו/או בעלי אופי של השמצה ו/או הטרדה ו/או הסתה ו/או תכנים הכוללים וירוסים ו/או בעלי אופי פרסומי ו/או מסחרי ו/או כאלו המוגדים ו/או המופצים באמצעות "דואר זבל, אשר עלולים לפגוע באתר ו/או בתוכן האתר ו/או במשתמשים באתר בשום צורה ואופן.

המשתמש באתר אינו רשאי לפגוע בכבודו ו/או בפרטיותו של משתמש אחר ו/או להשתמש באתר ו/או בתוכן האתר כדי לפגוע בשמו הטוב של כל אדם ו/או לפרסם דברי הסתה, הונאה, תרמית, לשון הרע ו/או כל מידע אחר שיש בו כדי לפגוע במזיד.

המשתמש באתר אינו רשאי לעשות שימוש באתר או בתוכן האתר לצורך איסוף נתונים אסור ו/או יצירת מאגר מידע.

כל זכויות הקניין הרוחני של הקבוצה ו/או חברות הקבוצה, המופיעים באתר ובתוכן האתר וכל זכות מקבילה או נגזרת לקניין הרוחני הנ"ל הינם של הקבוצה ו/או חברות הקבוצה בלבד, וכל שימוש בהם אסור בהחלט.

המשתמש באתר מתחייב לשפות את הקבוצה ו/או חברות הקבוצה ו/או מי מטעמן בגין כל נזק, תשלום או הוצאה שיגרמו לקבוצה ו/או לחברות הקבוצה, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה פגיעה במוניטין, פגיעה כלכלית ו/או מסחרית, שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, בגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה שתועלה נגד הקבוצה ו/או חברות הקבוצה כתוצאה משימוש פסול ו/או בלתי חוקי על ידי המשתמש באתר ו/או בתוכן האתר.

הגבלת אחריות

הקבוצה ו/או חברות הקבוצה שומרות על זכותן לבצע כל שינוי באתר ו/או בתנאי השימוש באתר ו/או בתוכן המופיע באתר, לרבות בדבר מבצעים ו/או הטבות ו/או הנחות שמפורסמים ו/או יהיו מפורסמים באתר, ובכל מידע כזה או אחר שנוצר על ידן ו/או על ידי משתמשים אחרים, בכל עת, לפי שיקול דעתן וללא התראה מוקדמת ו/או בדיעבד. כל שינוי בתנאי השימוש יכנס לתוקפו מיד עם פרסומו באתר ויחייב את המשתמש באתר עם המשך שימושו באתר.

מובהר כי הקבוצה ו/או חברות הקבוצה רשאיות להפסיק ו/או לשנות, בכל עת, כל מבצע, הנחה או הטבה, וזאת, על פי שיקול דעתן הבלעדי, והגם אם הוא טרם הוסר ו/או שונה באתר.

הקבוצה ו/או חברות הקבוצה שומרות על זכותן הבלעדית להפסיק את הפעלת האתר, כולו או חלקו, בכל עת לפי שיקול דעתן וללא התראה מוקדמת ו/או בדיעבד.

הקבוצה ו/או חברות הקבוצה ו/או מי מטעמן לא יהיו אחראים, במישרין או בעקיפין, לזמינות האתר, לאמיתות ו/או מהימנות ו/או מידת הדיוק של התוכן המופיע באתר. כל הסתמכות של משתמש על האתר ו/או תוכן האתר, נעשית לפי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו בלבד. ככל שהמשתמש יפעל על בסיס האתר ו/או תוכן האתר יהא זה על אחריותו בלבד, הקבוצה ו/או חברות הקבוצה ו/או מי מטעמן לא יהיו אחראים ולא יחוייבו בתשלום פיצוי ו/או סעד בגין כל נזק, ישיר ו/או עקיף, אשר עלול להיגרם למשתמש באתר, בגין השימוש באתר ו/או הסתמכות על תוכן האתר.

הקבוצה ו/או חברות הקבוצה ו/או מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות למחוק ו/או לערוך ו/או להשמיט תכנים המנוגדים לתנאי השימוש באתר ו/או לנהלי הקבוצה ו/או חברות הקבוצה, וכן להתיר או לאסור גישת משתמשים לאתר, וכל זאת בכל עת ועל פי שיקול דעתם הבלעדי.

המשתמש אחראי באפן מלא ובלעדי לכל שימוש שהוא עושה או יעשה באתר ו/או בתוכן האתר, הקבוצה ו/או חברות הקבוצה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לשום נזק, ישיר ו/או עקיף, שייגרם או ייטען שנגרם למשתמש, כתוצאה משימוש באתר או מחוסר שימוש באתר.

ייתכן שמוצגים ו/או יוצגו באתר קישורים לאתרים אחרים, ולכן מובהר כי אתרים אלה לרבות התוכן המוצג בהם אינם בשליטתה ו/או באחריותה של הקבוצה ו/או חברות הקבוצה בשום צורה ו/או אופן, והקבוצה ו/או חברות הקבוצה ו/או מי מטעמן לא יהיו אחראים לשום נזק, ישיר ו/או עקיף, שייגרם או ייטען שנגרם למשתמש, כתוצאה משימוש בקישורים אלו ו/או בתוכן המופיע בהם ו/או להסתמכות המשתמש על האמור באתרים אלו וכיוצ"ב.

הקבוצה אינה יכולה להבטיח את אבטחת המידע באתר ושמירתו ואינה מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע או לתוכן המאוחסן בהם, והיא לא תהא אחראית לשום נזק, ישיר ו/או עקיף, שייגרם או ייטען שנגרם למשמש כתוצאה חדירה ו/או פריצה ו/או נזק כלשהוא שנגרם בשם שימוש באתר ו/או בתוכנו ו/או בשירותים המוצעים בו, על-ידי המשתמש באתר או מי מטעמו.

תנאי השימוש באתר מהווים הסכם נפרד בין המשתמשים השונים באתר לבין הקבוצה ו/או מפעילי האתר. ובהתאם, לקבוצה ו/או לחברות הקבוצה ו/או למפעילי לא תהיה שום אחריות כלפי המשתמש, והיא לא תהא שום אחריות לשום נזק, ישיר ו/או עקיף, שייגרם או ייטען שנגרם למשתמש עקב כך.

סמכות שיפוט

סמכות השיפוט הבלעדית בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לאתר ו/או לשימוש באתר, לרבות בקשר לשירותים הניתנים באתר ותנאי השימוש בו ו/או כל עניין אחר הנובע באופן ישיר ו/או עקיף מהשימוש באתר, יהיה בסמכותו של בית המשפט המוסמך בתל אביב, אשר יחולו בו דיני מדינת ישראל בלבד.

שונות

רישומי הקבוצה יהוו ראייה מכרעת בכל עניין הקשור לשימוש באתר, לרבות לגבי מסירת ו/או קליטת ו/או עיבוד נתונים ו/או פרטים, ולא תישמע בקשר לכך כל טענה בדבר נכונות ו/או דיוק הנתונים ו/או הפרטים.

תנאי שימוש אלו מהווים את ההסכם המלא בינך לבין הקבוצה ו/או חברות הקבוצה בכל הנוגע לאופן השימוש באתר ומחליפים כל הבנה ו/או הסכמה אחרת, בעל-פה או בכתב, הנוגעת לשימוש באתר ובתוכנו.

תנאי שימוש אלו מנוסחים בלשון זכר, אך מתייחסים לגברים ונשים כאחד.